ประวัติและความเป็นมาโครงการ “YOUNGMEA.COM ยัง-เอ็มอีเอ”

การไฟฟ้านครหลวงตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเป็นรากฐานอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ จริยธรรม และ ศีลธรรม ในทิศทางที่เหมาะสม และยั่งยืน กฟน. ได้ก่อสร้างบ้านหลังใหม่ www.youngmea.com สำหรับสมาชิก Young MEA ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่มารวมพลังกัน สร้างสรรกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์นี้ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

www.youngmea.com จึงเป็นเสมือนช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมและช่องทางการสื่อสารของเครือข่ายนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ ให้ร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างอิสระ กฟน.เชื่อว่าเยาวชนของชาติมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทย ให้ก้าวไปบนทิศทางที่ถูกต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นความภาคภูมิใจหนึงของ กฟน. ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ความคิดของเยาวชน ให้เปล่งประกายเป็นแสงสว่างของประเทศสืบไป


จุดมุ่งหมาย
  1. เพื่อสร้างเครือ ข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ภายใต้ ชื่อ YOUNGMEA.COM “ยัง-เอ็มอีเอ”
  2. เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และ โครงการต่างๆ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารของเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • สมาชิกจะได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์จาก www.youngmea.com
  • สมาชิกมีสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของการไฟฟ้านครหลวง
  • สมาชิกจะได้พื้นที่สำหรับสร้าง Blog ส่วนตัวเพื่อติดต่อกับเพื่อนสมาชิกในเว็บไซต์
  • สมาชิกจะได้รับ E-mail ของ www.youngmea.com


RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก