การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
     ในการเลือกเครื่องไฟฟ้า ควรเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการใช้งานจริงๆ นอกจากนี้ในการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ควรเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่ากันแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดหรือพิจารณาจากฉลากแสดง

     ระดับประสิทธิภาพซึ่งออกโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ฉลากเบอร์ 5 จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ประโยชน์ชองการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
       >> สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ เนื่องจากเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป
       >> ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับลักษณะบ้าน โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในส่วนที่ไม่จำเป็น
       >> เป็นการส่งเสริมให้มีการหันมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งจะส่งผลประโยชน์โดยรวมต่อการใช้พลังงานของประเทศชาติ

RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก