ชื่อโครงการ โครงการ กฟน..รักษ์ป่าชายเลน
ระยะเวลาโครงการ -

วัตถุประสงค์โครงการ
 1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งหลบ ภัยธรรมชาติ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ แหล่งสมุนไพร ที่ฟอกอากาศ และเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวประมงให้มีปริมาณมากขึ้น
 2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของเยาวชนและประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้สึกห่วงแหนและตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน
 3. เพื่อเป็นการสร้างเขื่อนดักตะกอนธรรมชาติ
 4. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
 5. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่ป่าชายเลนให้ประชาชน
 6. เพื่อเป็นแกนกลาง ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
 7. เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนเห็นความสำคัญของป่าชายเลน
 8. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน
 9. เพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในฐานะหน่วยงานที่มีความห่วงใยและมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะโครงการ
           โครงการ “กฟน..รักษ์ป่าชายเลน” เป็นโครงการที่การไฟฟ้านครหลวงต้องการที่จะสืบสานการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่าง ยั่งยืน สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตรัสว่า“ป่าชายเลนมี ประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรากำลังถูกบุกรุก และถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกาง และปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป”

ผลการดำเนินโครงการ
 1. การปลูกป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าจำนวน 200 ไร่ และการปลูกป่าชายเลนจำนวน 330 ไร่ ณ บ้านทุ่งละออง จ.พังงา เจริญเติบโตได้แต่ละปีตรงตามวัตถุประสงค์
 2. ผลการวิจัยเขื่อนดักตะกอนจากการปักเสาไฟฟ้าพร้อมคล้องยางรถยนต์ จำนวน 700 เมตร ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า พบว่ามีดินตกตะกอนหลังเขื่อนเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ชั้นในมีความแข็งแกร่งขึ้น เพราะมีการยึดของตะกอนดินเหนียวแน่นมากขึ้น โดยเขื่อนดังกล่าวสามารถลดทอนพลังงานคลื่น โดยคาดว่าในอนาคตจะมีการสะสมของดินเพิ่มมากขึ้น เมื่อป่าชายเลนหลังเขื่อนงอกงามดีขึ้น
 3. การเข้าค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลนกับการไฟฟ้านครหลวง พบว่าเยาวชนสนใจสมัครเข้าค่ายเป็นจำนวนมาก หลังจากการเข้าค่ายแล้ว จากแบบสำรวจพบว่าเยาวชนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความห่วงแหนป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
 4. การสนับสนุนนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการสัมภาษณ์พบว่า นิสิต นักศึกษาให้ความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน ต้องการให้มีเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนมากขึ้นในประเทศไทย สำหรับการสนับสนุนโรงเรียนมัธยมวัดเพลง จ.นนทบุรี พบว่าเด็กๆ ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงในการปลูกป่าชายเลนและได้รับความรู้จากวิทยากร โดยสามารถเป็นเครือข่ายป่าชายเลนรุ่นเยาว์ที่ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของป่า ชายเลนให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนได้ทราบถึงวิกฤติการณ์ป่าชายเลนในปัจจุบัน
 5. เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจในการเดินศึกษาวงจรชีวิตของป่าชายเลน ณ สะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ป้อมพระจุลจอมเกล้า
 6. ร้านกาชาด ของการไฟฟ้านครหลวง ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมบรรยากาศจริงของป่าชายเลนและชมภาพยนตร์แอนดิเมชั่น บนเรือแก้วเกล้าที่กล่าวถึงปัญหาของการกัดเซาะพื้นดินจากการที่ป่าชายเลนที่ ถูกทำลาย ประชาชนจึงให้ความสนใจบริจาคเงินซื้อกล้าไม้ป่าชายเลนเพื่อไปปลูกป้อมพระจุล จอมเกล้าเป็นจำนวนมาก
 7. ประชาสัมพันธ์ป่าชายเลนทางสื่อต่างๆ พบว่าในการวิจัยเรื่องของการทำเขื่อนดักตะกอนสื่อมวลชนให้ความสำคัญลงข่าว เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการจุดประกายให้หน่วยงานอื่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชาย เลน

ประมวลภาพถ่ายโครงการ

RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก