การใช้พลังงานหมุนเวียน

          จากภาวะวิกฤติน้ำมันในตลาดโลกที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดและประเทศไทยต้องนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชน อีกทั้งปัญหาที่เกิดจากการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการที่โลกร้อนขึ้น ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้จากกิจกรรมการจัดหาพลังงาน หรือมลภาวะอากาศทางด้านต่างๆ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมกันประหยัดพลังงานและหันมาส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้พลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง หรือใช้โซล่าเซลล์แปรรูปพลังงานจากแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้า หรือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังลมหรือน้ำ (ขนาดเล็ก) การใช้พลังงานจากชีวมวลทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

แหล่งที่มา : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก