ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ายื่นเอกสาร
เพื่อคัดเลือกสู่การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 รุ่นที่2-2560

ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 -12.00 น.
ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ายื่นเอกสาร
เพื่อคัดเลือกสู่การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 รุ่นที่2-2560

ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 -12.00 น.
ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวงลำดับชื่อ - นามสกุลหมายเหตุ
1นายกฤษฎาศาสตรา 
2นายก้านเพชรเพิ่มผล 
3นายเกริกฤทธิ์ดวงมณี 
4นายเกษมกุลเสวตร์ 
5นายโกวิทย์จันทร์เวียง 
6นายคมสันแก้วทองคำ 
7นายคัสธรณ์แซ่ตั้ง 
8นายคิดถึงพุ่มเรียบ 
9นายเจตนิพัทธ์พงษ์สุพรรณ์ 
10นายเฉลิมพลสีขาว 
11นายชยุตมะโนวรรณ 
12นายช่วงคำมงคุณ 
13นายชวลิตสิทธเสนา 
14นายณรงค์ชัยศรีละเอียด 
15นายณัฐคุณญ์ศรีประสาธน์ 
16นายณัฐพลอยู่กลัด 
17นายณัฐวุฒิชื่นชาวนา 
18นายเดชาสังฆะมณี 
19นายเดวิตแก้วดี 
20ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์กลิ่นธูป 
21นายเทวินทร์ชูนุกิจ 
22นายธเนศพรมราษฎร์ 
23นายธีร์ศรีจันทะ 
24นายนพเดชราณู 
25นายนพรัตน์นิลศิริ 
26นายนัฐวุฒิเนตรจันทร์ 
27นายนันทพงศ์เอกตาแดง 
28นายนิมิตรภูมิสอาด 
29นายบัญชาป้องวิเชียร 
30นายบัณฑิตกฤตชัยวรวัฒน์ 
31นายบุณยชัยกรอบบาง 
32นายปฐมพจน์ทองวงศ์ 
33นายประสิทธิ์รักเกียรติสกุล 
34นายประเสริฐประเสริฐผล 
35นายปราชญาชูหุ่นเจริญ 
36นายปรีชาญาณมีนลา 
37นายปิยะบุญโฉบ 
38นายพิสิฐเจรียงโรจน์กุล 
39นายภาณุพงศ์มณีนิล 
40นายไมตรีแสงแก้ว 
41นายรุ่งเรืองอินทรภักดี 
42นายวสันต์ศรีภูมิ 
43นายวัลลภใช้ประทุม 
44นายวีระหลักหาญ 
45นายศรันย์บัวเงิน 
46นายศุภกรโพธิ์นิ่มแดง 
47นายสมเกียรติสร้อยสวัสดิ์ 
48นายสมชาติอุ่นเสมาธรรม 
49นายสมชายเขียวพยับ 
50นายสัตยาสายโรจน์ 
51นายสันติพลหมอ 
52นายสายทองศรีภูมิ 
53น.ส.สุกัญญาเพิ่มทรัพย์ 
54นายสุขใจจันทร์เมธี 
55นายสุชาติรอดสมัย 
56นายสุชาติชัยปลื้ม 
57นายสุรชัยดียา 
58นายสุรเดชทวีทรัพย์ 
59นายสุริยารุ่งเรือง 
60นายโสภณจิตแก้วเพชร 
61นายไสวชำนินอก 
62นายเหมมิญซ์เถลิงมหาโชคพิมล 
63นายองอาจพึ่งมงคล 
64นายอดิศรปานแดง 
65นายอดุลย์พิณเสนาะ 
66นายอรรถสิทธิ์เส็งสาย 
67นายอัคราสีคำมา 
68นายอุดรพลเยี่ยม 
69นายอุไรเสาศิริ 


ลำดับชื่อ - นามสกุลหมายเหตุ
1นายกฤษฎาศาสตรา 
2นายก้านเพชรเพิ่มผล 
3นายเกริกฤทธิ์ดวงมณี 
4นายเกษมกุลเสวตร์ 
5นายโกวิทย์จันทร์เวียง 
6นายคมสันแก้วทองคำ 
7นายคัสธรณ์แซ่ตั้ง 
8นายคิดถึงพุ่มเรียบ 
9นายเจตนิพัทธ์พงษ์สุพรรณ์ 
10นายเฉลิมพลสีขาว 
11นายชยุตมะโนวรรณ 
12นายช่วงคำมงคุณ 
13นายชวลิตสิทธเสนา 
14นายณรงค์ชัยศรีละเอียด 
15นายณัฐคุณญ์ศรีประสาธน์ 
16นายณัฐพลอยู่กลัด 
17นายณัฐวุฒิชื่นชาวนา 
18นายเดชาสังฆะมณี 
19นายเดวิตแก้วดี 
20ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์กลิ่นธูป 
21นายเทวินทร์ชูนุกิจ 
22นายธเนศพรมราษฎร์ 
23นายธีร์ศรีจันทะ 
24นายนพเดชราณู 
25นายนพรัตน์นิลศิริ 
26นายนัฐวุฒิเนตรจันทร์ 
27นายนันทพงศ์เอกตาแดง 
28นายนิมิตรภูมิสอาด 
29นายบัญชาป้องวิเชียร 
30นายบัณฑิตกฤตชัยวรวัฒน์ 
31นายบุณยชัยกรอบบาง 
32นายปฐมพจน์ทองวงศ์ 
33นายประสิทธิ์รักเกียรติสกุล 
34นายประเสริฐประเสริฐผล 
35นายปราชญาชูหุ่นเจริญ 
36นายปรีชาญาณมีนลา 
37นายปิยะบุญโฉบ 
38นายพิสิฐเจรียงโรจน์กุล 
39นายภาณุพงศ์มณีนิล 
40นายไมตรีแสงแก้ว 
41นายรุ่งเรืองอินทรภักดี 
42นายวสันต์ศรีภูมิ 
43นายวัลลภใช้ประทุม 
44นายวีระหลักหาญ 
45นายศรันย์บัวเงิน 
46นายศุภกรโพธิ์นิ่มแดง 
47นายสมเกียรติสร้อยสวัสดิ์ 
48นายสมชาติอุ่นเสมาธรรม 
49นายสมชายเขียวพยับ 
50นายสัตยาสายโรจน์ 
51นายสันติพลหมอ 
52นายสายทองศรีภูมิ 
53น.ส.สุกัญญาเพิ่มทรัพย์ 
54นายสุขใจจันทร์เมธี 
55นายสุชาติรอดสมัย 
56นายสุชาติชัยปลื้ม 
57นายสุรชัยดียา 
58นายสุรเดชทวีทรัพย์ 
59นายสุริยารุ่งเรือง 
60นายโสภณจิตแก้วเพชร 
61นายไสวชำนินอก 
62นายเหมมิญซ์เถลิงมหาโชคพิมล 
63นายองอาจพึ่งมงคล 
64นายอดิศรปานแดง 
65นายอดุลย์พิณเสนาะ 
66นายอรรถสิทธิ์เส็งสาย 
67นายอัคราสีคำมา 
68นายอุดรพลเยี่ยม 
69นายอุไรเสาศิริ 

เอกสารพร้อมหลักฐานที่ต้องยื่นในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 มีดังนี้

      ส่วนที่ 1 : สำหรับเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย
        1) ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (แบบ กพร.101)       จำนวน 1  ฉบับ
        2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ติดลงบนใบสมัคร ให้เรียบร้อย     จำนวน  1  รูป
        3) สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างต่ำ ปวช.สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์    จำนวน  1  ฉบับ
        4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน  2  ฉบับ
        5) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวจริง)    จำนวน  1  ฉบับ

    ส่วนที่ 2 : สำหรับเข้ารับการฝึกปฏิบัติและทดสอบ ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560
        1) ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน (แบบ กพร.201)     จำนวน  1  ฉบับ
        2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ติดลงบนใบสมัคร ให้เรียบร้อย     จำนวน  1  รูป
        3) สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างต่ำ ปวช.สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์      จำนวน  1  ฉบับ
        4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        จำนวน  2  ฉบับ
        5) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวจริง)   จำนวน  1  ฉบับ

    ส่วนที่ 3 : เอกสารเพื่อขอสัมภาษณ์ฯ กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ
        1) ใบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10)       จำนวน    1  ฉบับ
        2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (พื้นหลังสีขาว)     จำนวน  2  รูป
        3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน  2  ฉบับ
        4) สำเนาวุฒิการศึกษา                  จำนวน    1  ฉบับ
        5) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวจริง)   จำนวน    1  ฉบับ
        6) วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

    หมายเหตุ  :  สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
            - หนังสือรับรองฯ ทุกฉบับต้องใช้เอกสารตัวจริง และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
            - กรณีไม่ได้ทำงานในหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานราชการที่มีผู้ลงนามรับรองประสบการณ์ทำงานให้ สามารถให้บุคคล ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เป็นผู้ลงนามให้การรับรองได้ พร้อมแนบสำเนา บัตร ปชช.ของผู้ให้การรับรองด้วย


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
ตัวอย่างหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
170605155519_3Work_experience_certificate.docx
คร10คำขอหนังสือรับรอง
170605155641_310Work_experience_certificate.pdf
ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน (แบบ กพร.201)
170605155706_3App201.pdf
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (แบบ กพร.101)
170605155733_3App101.pdf
"รายชื่อผู้เข้าอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์
เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 
ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร"


ลำดับชื่อ - นามสกุลหมายเหตุ
1นายเกริกฤทธิ์ดวงมณี 
2นายชวลิตสิทธเสนา 
3นายณัฐพลอยู่กลัด 
4นายเดวิทแก้วดี 
5นายเทวินทร์ชูนุกิจ 
6นายธเนศพรมราษฎร์ 
7นายนพเดชเรณู 
8นายนพรัตน์นิลศิริ 
9นายบุณยชัยกรอบบาง 
10นายปราชญาชูหุ่นเจริญ 
11นายพิสิฐเจรียงโรจน์กุล 
12นายวัลลภใช้ประทุม 
13นายศุภกรโพธิ์นิ่มแดง 
14นายสมชายเขียวพยับ 
15นายสุขใจจันทร์เมธี 
16นายสุชาติรอดสมัย 
17นายสุริยารุ่งเรือง 
18นายโสภณจิตแก้วเพชร 
19นายไสวชำนินอก 
20นายเหมมิญซ์เถลิงมหาโชคพิมล 
สำรอง 1นายประสิทธิ์รักเกียรติสกุล 
สำรอง 2นายนันทพงศ์เอกตาแดง 
สำรอง 3นายวีระหลักหาญ 
สำรอง 4นายอดุลย์พิณเสนาะ 
สำรอง 5นายคัสธรณ์แซ่ตั้ง 
สำรอง 6นายคิดถึงพุ่มเรียบ 

กำหนดการ
170612081449_31618062017.docxแผนที่


แผนที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า
เข้าร่วมกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 
หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร   ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

โดย กฟน. จะเปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า , มีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงาน) และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)   

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 กำหนดจัดอบรมฯ ทั้งหมด 4 รุ่น  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2561 (สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561)  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ www.mea.or.th , www.youngmea.com  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th   

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
ขั้นตอนการสมัครช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
180118091530_3Application01.pdf
เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
180118091628_3document_mea60.pdf
แบบ กพร.101
180118091724_3form101.pdf
แบบ กพร.201
180118091736_3form201.pdf
แบบ คร.10
180118091748_3form10.pdf
แบบแจ้งประสงค์อบรมช่างไฟมืออาชีพ กับ กฟน. 
180118092051_3Application_mea60new.doc