การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)  และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 กำหนดจัดอบรมฯ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ อาคารฝึกอบรม2 ชั้น 2-3 ที่ทำการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี   
โดยเปิดรับสมัครและ สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2561 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th   


รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 1/2561  
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน หลักสูตรอบรม ทดสอบ และประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ สำนักงานใหญ่ กฟน. และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ายื่นเอกสาร
เพื่อคัดเลือกสู่การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 รุ่นที่2-2560

ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 -12.00 น.
ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ายื่นเอกสาร
เพื่อคัดเลือกสู่การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 รุ่นที่2-2560

ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 -12.00 น.
ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวงลำดับชื่อ - นามสกุลหมายเหตุ
1นายกฤษฎาศาสตรา 
2นายก้านเพชรเพิ่มผล 
3นายเกริกฤทธิ์ดวงมณี 
4นายเกษมกุลเสวตร์ 
5นายโกวิทย์จันทร์เวียง 
6นายคมสันแก้วทองคำ 
7นายคัสธรณ์แซ่ตั้ง 
8นายคิดถึงพุ่มเรียบ 
9นายเจตนิพัทธ์พงษ์สุพรรณ์ 
10นายเฉลิมพลสีขาว 
11นายชยุตมะโนวรรณ 
12นายช่วงคำมงคุณ 
13นายชวลิตสิทธเสนา 
14นายณรงค์ชัยศรีละเอียด 
15นายณัฐคุณญ์ศรีประสาธน์ 
16นายณัฐพลอยู่กลัด 
17นายณัฐวุฒิชื่นชาวนา 
18นายเดชาสังฆะมณี 
19นายเดวิตแก้วดี 
20ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์กลิ่นธูป 
21นายเทวินทร์ชูนุกิจ 
22นายธเนศพรมราษฎร์ 
23นายธีร์ศรีจันทะ 
24นายนพเดชราณู 
25นายนพรัตน์นิลศิริ 
26นายนัฐวุฒิเนตรจันทร์ 
27นายนันทพงศ์เอกตาแดง 
28นายนิมิตรภูมิสอาด 
29นายบัญชาป้องวิเชียร 
30นายบัณฑิตกฤตชัยวรวัฒน์ 
31นายบุณยชัยกรอบบาง 
32นายปฐมพจน์ทองวงศ์ 
33นายประสิทธิ์รักเกียรติสกุล 
34นายประเสริฐประเสริฐผล 
35นายปราชญาชูหุ่นเจริญ 
36นายปรีชาญาณมีนลา 
37นายปิยะบุญโฉบ 
38นายพิสิฐเจรียงโรจน์กุล 
39นายภาณุพงศ์มณีนิล 
40นายไมตรีแสงแก้ว 
41นายรุ่งเรืองอินทรภักดี 
42นายวสันต์ศรีภูมิ 
43นายวัลลภใช้ประทุม 
44นายวีระหลักหาญ 
45นายศรันย์บัวเงิน 
46นายศุภกรโพธิ์นิ่มแดง 
47นายสมเกียรติสร้อยสวัสดิ์ 
48นายสมชาติอุ่นเสมาธรรม 
49นายสมชายเขียวพยับ 
50นายสัตยาสายโรจน์ 
51นายสันติพลหมอ 
52นายสายทองศรีภูมิ 
53น.ส.สุกัญญาเพิ่มทรัพย์ 
54นายสุขใจจันทร์เมธี 
55นายสุชาติรอดสมัย 
56นายสุชาติชัยปลื้ม 
57นายสุรชัยดียา 
58นายสุรเดชทวีทรัพย์ 
59นายสุริยารุ่งเรือง 
60นายโสภณจิตแก้วเพชร 
61นายไสวชำนินอก 
62นายเหมมิญซ์เถลิงมหาโชคพิมล 
63นายองอาจพึ่งมงคล 
64นายอดิศรปานแดง 
65นายอดุลย์พิณเสนาะ 
66นายอรรถสิทธิ์เส็งสาย 
67นายอัคราสีคำมา 
68นายอุดรพลเยี่ยม 
69นายอุไรเสาศิริ 


ลำดับชื่อ - นามสกุลหมายเหตุ
1นายกฤษฎาศาสตรา 
2นายก้านเพชรเพิ่มผล 
3นายเกริกฤทธิ์ดวงมณี 
4นายเกษมกุลเสวตร์ 
5นายโกวิทย์จันทร์เวียง 
6นายคมสันแก้วทองคำ 
7นายคัสธรณ์แซ่ตั้ง 
8นายคิดถึงพุ่มเรียบ 
9นายเจตนิพัทธ์พงษ์สุพรรณ์ 
10นายเฉลิมพลสีขาว 
11นายชยุตมะโนวรรณ 
12นายช่วงคำมงคุณ 
13นายชวลิตสิทธเสนา 
14นายณรงค์ชัยศรีละเอียด 
15นายณัฐคุณญ์ศรีประสาธน์ 
16นายณัฐพลอยู่กลัด 
17นายณัฐวุฒิชื่นชาวนา 
18นายเดชาสังฆะมณี 
19นายเดวิตแก้วดี 
20ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์กลิ่นธูป 
21นายเทวินทร์ชูนุกิจ 
22นายธเนศพรมราษฎร์ 
23นายธีร์ศรีจันทะ 
24นายนพเดชราณู 
25นายนพรัตน์นิลศิริ 
26นายนัฐวุฒิเนตรจันทร์ 
27นายนันทพงศ์เอกตาแดง 
28นายนิมิตรภูมิสอาด 
29นายบัญชาป้องวิเชียร 
30นายบัณฑิตกฤตชัยวรวัฒน์ 
31นายบุณยชัยกรอบบาง 
32นายปฐมพจน์ทองวงศ์ 
33นายประสิทธิ์รักเกียรติสกุล 
34นายประเสริฐประเสริฐผล 
35นายปราชญาชูหุ่นเจริญ 
36นายปรีชาญาณมีนลา 
37นายปิยะบุญโฉบ 
38นายพิสิฐเจรียงโรจน์กุล 
39นายภาณุพงศ์มณีนิล 
40นายไมตรีแสงแก้ว 
41นายรุ่งเรืองอินทรภักดี 
42นายวสันต์ศรีภูมิ 
43นายวัลลภใช้ประทุม 
44นายวีระหลักหาญ 
45นายศรันย์บัวเงิน 
46นายศุภกรโพธิ์นิ่มแดง 
47นายสมเกียรติสร้อยสวัสดิ์ 
48นายสมชาติอุ่นเสมาธรรม 
49นายสมชายเขียวพยับ 
50นายสัตยาสายโรจน์ 
51นายสันติพลหมอ 
52นายสายทองศรีภูมิ 
53น.ส.สุกัญญาเพิ่มทรัพย์ 
54นายสุขใจจันทร์เมธี 
55นายสุชาติรอดสมัย 
56นายสุชาติชัยปลื้ม 
57นายสุรชัยดียา 
58นายสุรเดชทวีทรัพย์ 
59นายสุริยารุ่งเรือง 
60นายโสภณจิตแก้วเพชร 
61นายไสวชำนินอก 
62นายเหมมิญซ์เถลิงมหาโชคพิมล 
63นายองอาจพึ่งมงคล 
64นายอดิศรปานแดง 
65นายอดุลย์พิณเสนาะ 
66นายอรรถสิทธิ์เส็งสาย 
67นายอัคราสีคำมา 
68นายอุดรพลเยี่ยม 
69นายอุไรเสาศิริ 

เอกสารพร้อมหลักฐานที่ต้องยื่นในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 มีดังนี้

      ส่วนที่ 1 : สำหรับเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย
        1) ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (แบบ กพร.101)       จำนวน 1  ฉบับ
        2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ติดลงบนใบสมัคร ให้เรียบร้อย     จำนวน  1  รูป
        3) สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างต่ำ ปวช.สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์    จำนวน  1  ฉบับ
        4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน  2  ฉบับ
        5) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวจริง)    จำนวน  1  ฉบับ

    ส่วนที่ 2 : สำหรับเข้ารับการฝึกปฏิบัติและทดสอบ ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560
        1) ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน (แบบ กพร.201)     จำนวน  1  ฉบับ
        2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ติดลงบนใบสมัคร ให้เรียบร้อย     จำนวน  1  รูป
        3) สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างต่ำ ปวช.สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์      จำนวน  1  ฉบับ
        4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        จำนวน  2  ฉบับ
        5) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวจริง)   จำนวน  1  ฉบับ

    ส่วนที่ 3 : เอกสารเพื่อขอสัมภาษณ์ฯ กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ
        1) ใบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10)       จำนวน    1  ฉบับ
        2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (พื้นหลังสีขาว)     จำนวน  2  รูป
        3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน  2  ฉบับ
        4) สำเนาวุฒิการศึกษา                  จำนวน    1  ฉบับ
        5) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวจริง)   จำนวน    1  ฉบับ
        6) วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

    หมายเหตุ  :  สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
            - หนังสือรับรองฯ ทุกฉบับต้องใช้เอกสารตัวจริง และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
            - กรณีไม่ได้ทำงานในหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานราชการที่มีผู้ลงนามรับรองประสบการณ์ทำงานให้ สามารถให้บุคคล ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เป็นผู้ลงนามให้การรับรองได้ พร้อมแนบสำเนา บัตร ปชช.ของผู้ให้การรับรองด้วย


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
ตัวอย่างหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
170605155519_3Work_experience_certificate.docx
คร10คำขอหนังสือรับรอง
170605155641_310Work_experience_certificate.pdf
ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน (แบบ กพร.201)
170605155706_3App201.pdf
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (แบบ กพร.101)
170605155733_3App101.pdf
"รายชื่อผู้เข้าอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์
เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 
ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร"


ลำดับชื่อ - นามสกุลหมายเหตุ
1นายเกริกฤทธิ์ดวงมณี 
2นายชวลิตสิทธเสนา 
3นายณัฐพลอยู่กลัด 
4นายเดวิทแก้วดี 
5นายเทวินทร์ชูนุกิจ 
6นายธเนศพรมราษฎร์ 
7นายนพเดชเรณู 
8นายนพรัตน์นิลศิริ 
9นายบุณยชัยกรอบบาง 
10นายปราชญาชูหุ่นเจริญ 
11นายพิสิฐเจรียงโรจน์กุล 
12นายวัลลภใช้ประทุม 
13นายศุภกรโพธิ์นิ่มแดง 
14นายสมชายเขียวพยับ 
15นายสุขใจจันทร์เมธี 
16นายสุชาติรอดสมัย 
17นายสุริยารุ่งเรือง 
18นายโสภณจิตแก้วเพชร 
19นายไสวชำนินอก 
20นายเหมมิญซ์เถลิงมหาโชคพิมล 
สำรอง 1นายประสิทธิ์รักเกียรติสกุล 
สำรอง 2นายนันทพงศ์เอกตาแดง 
สำรอง 3นายวีระหลักหาญ 
สำรอง 4นายอดุลย์พิณเสนาะ 
สำรอง 5นายคัสธรณ์แซ่ตั้ง 
สำรอง 6นายคิดถึงพุ่มเรียบ 

กำหนดการ
170612081449_31618062017.docxแผนที่


แผนที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า
เข้าร่วมกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 
หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร   ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

โดย กฟน. จะเปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า , มีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงาน) และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)   

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561  โดยเปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ www.mea.or.th , www.youngmea.com  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th   

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
ขั้นตอนการสมัครช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
180124030450_3application01_new.pdf
เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
180118091628_3document_mea60.pdf
แบบ กพร.101
180118091724_3form101.pdf
แบบ กพร.201
180118091736_3form201.pdf
แบบ คร.10
180118091748_3form10.pdf
แบบแจ้งประสงค์อบรมช่างไฟมืออาชีพ กับ กฟน. 
180129193945_3appmea_new60.pdf
ตัวอย่างหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
180207205931_3experience.pdf
ลำดับชื่อนามสกุล
1นายอภิชาติ จันทรานนท์
2นายจตุรภัทร ไทยวิชัย
3นายนิรันดร์ สารศรี
4นายวัสคชา สายใยทอง
5นายบุญยงค์ พรหมบุตร
6นายสุชาติ  ปิ่นทองเจริญ
7นายเกรียงศักดิ์ ชาแก้ว
8ว่าที่ ร.ต.ศรชัย  วัจนสาร
9นายชัยยันต์  สุขภักดี
10นายอุทัย  แย้มรู้การ
11นายเกรียงไกร   สุวรรโณ
12นายกรณ์กฤต  ชนัญพงศ์
13นายธีรพล  พรหมวิหาร
14นายอโนทัย  เพิ่มพูล
15นายณรงค์ศักดิ์ กลวิงค์
16นายสิทธิศักดิ์  จันทะคูณ
17นายณรงค์  รักษ์สินทรัพย์
18นายณรงค์  หอทอง
19นายนัฐพงษ์ หมอกมืด
20นายทรงพล วนิชวิทย์

กำหนดการเข้าอบรม
180219175841_3kamnodkarn61.pdf

      การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)  และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 กำหนดจัดอบรมฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 20 – 22 เมษายน 2561 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 มีนาคม 2561 (สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2561)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th   


ขั้นตอนการสมัคร
เอกสาร : ตัวอย่างหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
180301224826_3training2-01.docx
แบบแจ้งประสงค์อบรมช่างไฟกับกฟน
180301232054_3training2-02.pdf
เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
180301232116_3training2-03.pdf
แบบ กพร.101
180301232133_3101.pdf
แบบ กพร.201
180301232148_3201.pdf
แบบ คร.10
180301232205_310.pdf
กฟน.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเพิ่มเติม "ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่2/2561"

ประกาศ  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะคัดเลือกผู้ที่ส่งแบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพในชุมชน ประจำปี 2561

เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์ เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2561  (อบรม ทดสอบ ในวันที่ 20-22 เมษายน 2561 และสัมภาษณ์ ประมาณเดือนมิถุนายน 2561) 
จากผู้ที่ยื่นใบสมัครครบทั้ง 3 ส่วน (แบบ กพร.101/แบบ กพร.201/แบบ คร.10) และมีหลักฐานประกอบครบถ้วน  เท่านั้น 
 
          ขอแจ้งให้ท่านส่งเอกสารเพิ่มเติม (แบบ กพร.101 , กพร.201 , คร.10 , หลักฐานประกอบการสมัคร) เพื่อประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป  โปรดศึกษารายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

        ทั้งนี้ ให้นำส่งเอกสารทั้งหมด ทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตัวเอง เท่านั้น  (ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561) มายัง ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 นาย กฤษฎา  ปาระวงศ์
2 นาย กฤษณะ   สดวกดี
3 นาย กิตติพงษ์  ศรีโยธา
4 นาย จักรกริช  เพชรวรา
5 นาย จีระศักดิ์  นพวงศ์
6 นาย ชัยกานต์  ตีทอง
7 นาย ชัยวัฒน์  เถาหมอ
8 นาย ชิศณุพงศ์  หม่อมพันธ์
9 นาย ชูชาติ   เรืองรัศมี
10 นาย เชิดชัย   บึงล้อม
11 นาย เชียงรุ้ง กรุงเก่า
12 นาย ณรงค์ฤทธิ์   บัวประชุม
13 นาย ตฤณ  ภูไชยลิ้นฟ้า
14 นาย ถาวร   ศิริสอน
15 นาย ทรงศักดิ์   พิมพ์ดี
16 นาย ธงชัย  พันคำ
17 นาย ธนสิทธิ์  ทองทับ
18 นาย ธเนศ  โชติทองหลาง
19 นาย ธิดาวัฒน์  เอี่ยมระออ
20 นาย ธีรชาติ  จาตนิลพันธุ์
21 นาย ธีรภัทร  ร่วมสุข
22 นาย นพพล  รินยา
23 นาย นรินทร์  รวมจิตร
24 นาย ประเวศ  อาศัยสงฆ์
25 นาย ประสิทธ์  หลีแก้วสาย
26 นาย ปริญญา  บัวมาตร
27 นาย พัฒมงคล  นวลฉิมพลี
28 นาย พิทักษ์   คณเกณฑ์
29 นาย มงคล  บุญเกิด
30 นาย มงคล  ดีศิลป์แพทย์
31 นาย มานะ  บุญมี
32 นาย เมธี   บุญปกครอง
33 นาย รักชาติ   เรืองรัศมี
34 นาย วาริน  ประเสริฐศรี
35 นาย วิเศษศักดิ์ บุญอุ้ย
36 นาย ศุภชัย รูปพรม
37 นาย สงกรานต์   ปัจจัย
38 นาย สนธิกาญจน์  บังเอิญ
39 ว่าที่ ร.ต. สมพงศ์   บัวบาน
40 นาย สมยศ   อินทโชติ
41 นาย สำรวย ก้อนบัว
42 นาย สุพล   บุญรังศี
43 นาย สุรชัย  ดียา
44 นาย สุรศักดิ์  เมฆทันต์
45 นาย สุรศักดิ์  พยับเดช
46 นาย สุราษฎร์  สะและหน่าย
47 นาย สุวัฒน์  แพทย์จตุรัส
48 นาย เหมาซัน   มหาซัน
49 นาย องอาจ  พึ่งมงคล
50 นาย อดิศร   ปานแดง
51 นาย อทิวัฒน์  กันยาประสิทธิ์
52 นาย อธิวัฒน์  พงธิราช
53 นาย อนุพล  ไทรฟัก
54 นาย อรัญ  เจริญพานิช

ดาวน์โหลด แบบ กพร.101
180311235756_3101.pdf
ดาวน์โหลด แบบ กพร.201
180311235824_3201.pdf
ดาวน์โหลด แบบ คร.10
180312000545_310.pdf
ดาวน์โหลด เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
180312000656_3training2-03.pdf
ดาวน์โหลด ขั้นตอนการสมัครฯ
180312000757_3method2-61.pdf
กฟน. ประกาศรายชื่อ (ตัวจริง) ผู้เข้าอบรมและทดสอบฯ ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 2/2561 
ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2561
ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร


แบบ กพร.101
180416193839_3101.pdf
แบบ กพร.102
180416193906_3201.pdf
แบบ คร.10
180416193917_310.pdf
กำหนดการ
180416194146_3komnodkarn2-61.pdf
แผนที่การเดินทาง
180416194157_3map.pdf

แผนที่การเดินทาง
180416194157_3map.pdf
    

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)  และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 กำหนดจัดอบรมฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครและ สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th       

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)  และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 กำหนดจัดอบรมฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครและ สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th       

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)  และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 กำหนดจัดอบรมฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครและ สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th       

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)  และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 กำหนดจัดอบรมฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครและ สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th       

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)  และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 กำหนดจัดอบรมฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครและ สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th       

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)  และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 กำหนดจัดอบรมฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครและ สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th       

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)  และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 กำหนดจัดอบรมฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครและ สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th       

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)  และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 กำหนดจัดอบรมฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครและ สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th       

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)  และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 กำหนดจัดอบรมฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครและ สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th       

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)  และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 กำหนดจัดอบรมฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครและ สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th   ขั้นตอนที่ 1

ผู้สนใจ ต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐาน ตามที่ กฟน.กำหนด ดังต่อไปนี้ 
- แบบ กพร.101 พร้อมหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุด
- แบบ กพร.201 พร้อมหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุด
- แบบ คร.10 พร้อมหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุด

กำหนดส่ง ระหว่างวันที่ 1  กันยายน -10 ตุลาคม 2561 
(รับพิจารณาหลักฐานและเอกสารที่จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ นำส่งด้วยตนเอง เท่านั้น เนื่องจาก กฟน.
ต้องรวบรวมเอกสารตัวจริงของผู้เข้าอบรมฯ ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ต่อไป)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และศึกษารายละเอียดการเตรียมเอกสารได้ที่ www.youngmea.com

***หมายเหตุ : กฟน. ขอสงวนสิทธิ์รับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และเป็นผู้ที่เตรียมเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

พิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1) วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์และ/หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) อาศัยอยู่ในพื้นที่การดูแลของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
3) มีอายุไม่เกิน 60 ปี

รายละเอียดเอกสารที่ต้องยื่น
ได้แก่ แบบ กพร.101 , แบบ กพร.102 , แบบ คร.10 , หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ,
สำเนาบัตรประชาชน , รูปถ่าย , สำเนาวุฒิการศึกษา เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและทดสอบฯ สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
จำนวน 20 คน ต่อรุ่น
ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2561

ติดตามรายชื่อ ได้ที่ www.youngmea.com

ขั้นตอนที่ 3

กำหนดการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
(ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 4/2561)


วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2561 

กำหนดการ
วันแรก (17 ต.ค. 61)       อบรมภาคทฤษฎี เวลา 07.30 - 16.30 น.
วันที่สอง (18 ต.ค. 61)    สอบข้อเขียน + อบรมภาคปฏิบัติ เวลา 07.30 - 17.30 น.
วันที่สาม (19 ต.ค. 61)    ทดสอบภาคปฏิบัติ เวลา 07.30 - 17.30 น.
(ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


ขั้นตอนที่ 4

เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
(ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 4/2561)


กำหนดวันสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประมาณ 1 เดือน หรือ ขึ้นอยู่กับคิวจากสถาบันฯ
(*หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์)

ช่องทางการส่งเอกสาร 
       
ทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตัวเอง  
ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

นางสาววริษา  พรหมพากล Email : warisa.pr@mea.or.th 
โทรศัพท์ 02-254-9550 ต่อ 4593
หรือ 
นางนันทวัน  ล่ำสันต์ Email : nantawan.lam@mea.or.th 
โทรศัพท์ 02-256-3593


รายการเอกสารพร้อมหลักฐาน (กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน/สมบูรณ์)

ส่วนที่ 1 : สำหรับเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี ประกอบด้วย
1) ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (แบบ กพร.101) จำนวน 1  ฉบับ
2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว ติดลงบนใบสมัคร ให้เรียบร้อย จำนวน  1  รูป
3) สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างต่ำ ปวช.สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  1  ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2  ฉบับ
5) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวจริง) จำนวน  1  ฉบับ

ส่วนที่ 2 : สำหรับเข้ารับการฝึกปฏิบัติและทดสอบ ประกอบด้วย
1) ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน (แบบ กพร.201) จำนวน  1  ฉบับ
2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว ติดลงบนใบสมัคร ให้เรียบร้อย จำนวน  1  รูป
3) สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างต่ำ ปวช.สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  1  ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2  ฉบับ
5) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวจริง) จำนวน  1  ฉบับ
ส่วนที่ 3 : สำหรับขอรับการประเมิน (สัมภาษณ์ฯ) กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
1) ใบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) จำนวน 1  ฉบับ
2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน  2  รูป
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2  ฉบับ
4) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1  ฉบับ
5) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวจริง) จำนวน 1  ฉบับ
6) วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ  :  สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
- หนังสือรับรองฯ แนบแบบ กพร.101 , กพร.201 ต้องเป็นเอกสารตัวจริง , มีตราประทับของหน่วยงาน และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน 
- หนังสือรับรองฯ แนบแบบ คร.10 ต้องเป็นเอกสารตัวจริง , มีตราประทับของหน่วยงาน และมีอายุไม่เกิน 60 วัน ในวันที่ขอคิวเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) ของแต่ละรุ่น
- กรณีไม่ได้ทำงานในหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานราชการที่มีผู้ลงนามรับรองประสบการณ์ทำงานให้ สามารถให้บุคคล ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เป็นผู้ลงนามให้การรับรองได้ พร้อมแนบสำเนาบัตร ปชช. / บัตรประจำตำแหน่ง ของผู้ให้การรับรองด้วย


แบบ กพร.101 
180720082333_3101.pdf
แบบ กพร.201 
180720082350_3201.pdf
แบบ คร.10 
180720082411_310.pdf
หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 
180720082427_3experience.pdf
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 4/2561
180827040841_34-2561.pdf
แบบแจ้งประสงค์อบรมช่างไฟ รุ่นที่ 4-61
180829080404_34-61.pdf
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบฯ ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 4/2561 
ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561


ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ อาคารฝึกอบรม 2 ชั้น 2-3 ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี


ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ อาคารฝึกอบรม 2 ชั้น 2-3 ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี

ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ อาคารฝึกอบรม 2 ชั้น 2-3 ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี

แบบ กพร.101
180503182713_3101.pdf
แบบ กพร.201
180503182744_3201.pdf
แบบ คร.10 ใหม่
180503182834_310.pdf
ตัวอย่างหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
180503182933_3experience.pdf