ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษารับทุนป่าชายเลน
ประกาศผลการคัดเลือก
รายชื่อสถานศึกษา
ที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ตามโครงการ “ป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวง”  ประจำปี 2554
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1) โรงเรียนปทุมคงคา
2) โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
3) โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
4) โรงเรียนสุดใจวิทยา
5) โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6) โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
7) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
8) สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9) วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครศรีธรรมราช
10) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี
ประกาศรายชื่อน้องๆ คนเก่งที่ได้รับรางวัลกับโครงการ Young mea 

ประกวดร้องและเต้น Cover เพลง Young meaประกาศรายชื่อน้องๆ คนเก่งที่รวมสนุกกับกิจกรรม แบบเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อน้องๆ คนเก่งที่รวมสนุกกับกิจกรรม แบบเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1 


                          

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

รางวัล

ของรางวัล

หมายเหตุ

1

 

บุญเกียรติ์ วงษ์ภัทรโรจน์  

รางวัลที่ 1

ทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท

 

2

 

กนกพร รักเกียรติสกุล  

รางวัลที่ 2

ทุนการศึกษา มูลค่า 2,000 บาท

 

3

 

ณฤดี ไตรพรพัฒนา   

รางวัลที่ 3

ทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท

 
                          

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

รางวัล

ของรางวัล

หมายเหตุ

1

 

บุญเกียรติ์ วงษ์ภัทรโรจน์  

รางวัลที่ 1

ทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท

 

2

 

กนกพร รักเกียรติสกุล  

รางวัลที่ 2

ทุนการศึกษา มูลค่า 2,000 บาท

 

3

 

ณฤดี ไตรพรพัฒนา   

รางวัลที่ 3

ทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท

                       

    

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

รางวัล

ของรางวัล

หมายเหตุ

1

 

ด.ช. ชลพล ศรีชาเยช

รางวัลที่ 3

ทุนการศึกษา มูลค่า 500 บาท

 

2

 

ด.ญ. ชฎารัตน์ วิชชาริยนุกูล

รางวัลที่ 3

ทุนการศึกษา มูลค่า 500 บาท

 

3

 

ด.ช.ชวกร วิชชาริยนุกูล

รางวัลที่ 3

ทุนการศึกษา มูลค่า 500 บาท

 

4

 

น.ส. อัญชลีพร ห่วงศร

รางวัลที่ 3

ทุนการศึกษา มูลค่า 500 บาท