ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษารับทุนป่าชายเลน
ประกาศผลการคัดเลือก
รายชื่อสถานศึกษา
ที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ตามโครงการ “ป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวง”  ประจำปี 2554
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1) โรงเรียนปทุมคงคา
2) โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
3) โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
4) โรงเรียนสุดใจวิทยา
5) โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6) โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
7) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
8) สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9) วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครศรีธรรมราช
10) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี
ประกาศรายชื่อน้องๆ คนเก่งที่ได้รับรางวัลกับโครงการ Young mea 

ประกวดร้องและเต้น Cover เพลง Young meaประกาศรายชื่อน้องๆ คนเก่งที่รวมสนุกกับกิจกรรม แบบเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อน้องๆ คนเก่งที่รวมสนุกกับกิจกรรม แบบเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1 


                          

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

รางวัล

ของรางวัล

หมายเหตุ

1

 

บุญเกียรติ์ วงษ์ภัทรโรจน์  

รางวัลที่ 1

ทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท

 

2

 

กนกพร รักเกียรติสกุล  

รางวัลที่ 2

ทุนการศึกษา มูลค่า 2,000 บาท

 

3

 

ณฤดี ไตรพรพัฒนา   

รางวัลที่ 3

ทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท

 ประกาศรายชื่อน้องๆที่ร่วมกิจกรรมบิลค่าไฟ ที่ได้รับ "กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน"
                          

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

รางวัล

ของรางวัล

หมายเหตุ

1

 

นิภา ฉายารัตนศิลป์

 

 

 

2

 

นาย ภัฏ ไตรพรพัฒนา

 

 

 

3 นางสาวปภาดา ไตรพรพัฒนา   
4 ด.ญ. ณฤดี ไตรพรพัฒนา   
5 วรลภย์ ศรีชัยนนท์   
6 อมรสิริ สินกั่ว   
7 ปริยา  ณรงค์พันธ์   
8 ปนัดดา วันสุดล   
9 ณัฐวิมล เลิศวิเชียร   
10 นิศรา ตุลยากำจาย   
11 พรทิวา มั่นเหมาะ   
12 วีรภัทร คำแก้ว   
13 วัชรพล จันทร์ผูก   
14ปิ่นขวัญ จันทร์สิน
15สุธาดา บัวแอสอัด
16ณัฐภูมิ บัวดก
17อนุชา สถานทรัพย์
18ปรัชญา รัตนสุวรรณโชค
19อาทิตยา ตุลาทอง
20รัฐภูมิ พรหมศร
21ภัทรตราพร บุญทรง
22มุกธิดา มงคลงามเจริญ
23พรทิพย์ บุญชาญ
24อัจฉรา บัวศรี
25พัณณิตา ใจยงค์
26อรปภา ทรัพย์พยา
27มันตรินี  คำเพ็ชร์
28พีรพัฒน์  ปราณีชน
29ศิริลักษณ์  มานะเจริญลาภ
30กิตติธัช สวัสดิ์ศรี                          

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

รางวัล

ของรางวัล

หมายเหตุ

1

 

นิภา ฉายารัตนศิลป์

 

 

 

2

 

นาย ภัฏ ไตรพรพัฒนา

 

 

 

3 นางสาวปภาดา ไตรพรพัฒนา   
4 ด.ญ. ณฤดี ไตรพรพัฒนา   
5 วรลภย์ ศรีชัยนนท์   
6 อมรสิริ สินกั่ว   
7 ปริยา  ณรงค์พันธ์   
8 ปนัดดา วันสุดล   
9 ณัฐวิมล เลิศวิเชียร   
10 นิศรา ตุลยากำจาย   
11 พรทิวา มั่นเหมาะ   
12 วีรภัทร คำแก้ว   
13 วัชรพล จันทร์ผูก   
14ปิ่นขวัญ จันทร์สิน
15สุธาดา บัวแอสอัด
16ณัฐภูมิ บัวดก
17อนุชา สถานทรัพย์
18ปรัชญา รัตนสุวรรณโชค
19อาทิตยา ตุลาทอง
20รัฐภูมิ พรหมศร
21ภัทรตราพร บุญทรง
22มุกธิดา มงคลงามเจริญ
23พรทิพย์ บุญชาญ
24อัจฉรา บัวศรี
25พัณณิตา ใจยงค์
26อรปภา ทรัพย์พยา
27มันตรินี  คำเพ็ชร์
28พีรพัฒน์  ปราณีชน
29ศิริลักษณ์  มานะเจริญลาภ
30กิตติธัช สวัสดิ์ศรี


                      

    

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

รางวัล

ของรางวัล

หมายเหตุ

1

 

ด.ช. ชลพล ศรีชาเยช

รางวัลที่ 3

ทุนการศึกษา มูลค่า 500 บาท

 

2

 

ด.ญ. ชฎารัตน์ วิชชาริยนุกูล

รางวัลที่ 3

ทุนการศึกษา มูลค่า 500 บาท

 

3

 

ด.ช.ชวกร วิชชาริยนุกูล

รางวัลที่ 3

ทุนการศึกษา มูลค่า 500 บาท

 

4

 

น.ส. อัญชลีพร ห่วงศร

รางวัลที่ 3

ทุนการศึกษา มูลค่า 500 บาท