ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษารับทุนป่าชายเลน
ประกาศผลการคัดเลือก
รายชื่อสถานศึกษา
ที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ตามโครงการ “ป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวง”  ประจำปี 2554
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1) โรงเรียนปทุมคงคา
2) โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
3) โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
4) โรงเรียนสุดใจวิทยา
5) โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6) โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
7) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
8) สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9) วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครศรีธรรมราช
10) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี