โครงการ กฟน..รักษ์ป่าชายเลน
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 200 ไร่
กิจกรรมทำเขื่อนดักตะกอนป้องกันการกัดเซาะของพื้นดิน
จัดทำป้ายสื่อความหมายและวิดีทัศน์ชุด “รักษ์ป่าชายเลน”
กิจกรรม “สร้างสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน”
กิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์..ป่าชายเลน”
กิจกรรม “การไฟฟ้านครหลวงปลูกป่าชายเลน”ณ บ้านทุ่งละออง อำเภอคุระบุรี จังหวัด พังงา
ร้านกาชาดป่าชายเลน…กับการไฟฟ้านครหลวง
กิจกรรม “สนับสนุนสถานศึกษาปลูกป่าชายเลน”
โครงการประกวด
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก