กิจกรรมรวมสนุก แบบเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1 

ขอเชิญน้องๆ รวมสนุกกับเราโดย ดูบทเรียนผ่านทาง คลิปวิดีโอ และทำแบบทดสอบ เพียงเท่านี้ ก็รับของรางวัลทันที ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ส.ค. 2561
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน
   
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตอบคำถาม
00013121 พุฒิเมธ สละกลม สวนกุหลาบ
00020024 กชรัตน์ เดชะปัญญา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
00010387 บุญยวีร์ วงษ์ภัทรโรจน์ มศว
00013758 มาวิน แจ้งวิโรจน์กุล เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
00020357 Nednituch Napoolpoln Anurajaprasit School (English Program)
5810001 ชลพล ศรีชาเยช โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
00003036 นาย.ภัทรภณ ฉายารัตนศิลป์ โรงเรียนบดิทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
00010456 บุญเกียรติ์ วงษ์ภัทรโรจน์ น.ต.อ.น.
00013593 ประสิทธิ์ รักเกียรติสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00026135 สิทธา รักเกียรติสกุล โรงเรียนพระแม่มารี
06008006 ปาณิศา รักเกียรติสกุล โรงเรียนตรีวิทยา
5909004 ชวกร วิชชาริยนุกูล สารสาสน์วิเทศศึกษา
6108004 สุภัช วรพันธ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
6108005 อุไรอร ภู่ทอง ภู่ทอง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
6108008 อุไรอร ภู่ทอง ภู่ทอง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
5909003 ชฎารัตน์ วิชชาริยนุกูล สารสาสน์วิเทศศึกษา
6108009 ยุคลเดช บำรุงวงษ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
6108010 อิสริยาภา ศิริวัฒน์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
6108011 นัชวรรณ ภู่ทอง วัดไร่ขิงวิทยา
00025821 สาธิดา วิเศษจันทร์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
5908122 กิตติธัช สวัสดิ์ศรี โรงเรียนผาสุขมณีจักร
00004071 ณฤดี ไตรพรพัฒนา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
00003893 ปภาดา ไตรพรพัฒนา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
6010004 ภัฏ ไตรพรพัฒนา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
00012082 กนกพร รักเกียรติสกุล ม.หัวเฉียว
6108015 ทวีศักดิ์ กลิ่นธูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00000305 ด.ญ. ภูริชาติ เมฆอรุณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
00002447 วรางค์รัตน์ เมฆอรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
6109001 ศิริลักษณ์ มานะเจริญลาภ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
6109002 พีรพัฒน์ ปราณีชน โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก