อนาคตของโลก อยู่ที่สิ่งแวดล้อมวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆ… เพื่อนๆ เคยคิดไหมว่า “โลกของเราในอนาคตจะเป็นยังไง?” แต่จากที่นัทตี้รู้มานะครับ ตอนนี้โลกของเราน่าสงสารมากเลย
เพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทุกชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้ล้วนแต่พึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตกันทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือพืช รวมไปถึงพฤติกรรมของมนุษย์เอง แต่ที่ผ่านมา มนุษย์เราสร้างเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นมาเพื่อความอำนวยความสะดวกสบาย และทิศทางการพัฒนาประเทศต่างๆ ก็มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมเป็นหลักเลย

จากที่นัทตี้เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับ ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดภาวะมลพิษ และการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมา ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติบนโลกเองก็มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้เราได้ยินข่าวต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันมากมาย อาทิเช่น ปัญหาโลกร้อนซึ่งทุกประเทศทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก หรือจะเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ครับ


ด้วยเหตุนี้เองทำให้ทั่วโลกตื่นตัวในวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และได้จัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีครับ ซึ่งเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยมีการจัดการประชุมที่เรียกว่า การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม (UN Conference on the Human Environment) ที่มีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญอยู่อย่างเร่งด่วน โดยแต่ละประเทศก็ต้องหาวิธีดูแลเยียวยาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมไปถึงให้ความตื่นตัวกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นของทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างจริงจังด้วย ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ครับ

ผลจากการประชุมครั้งนั้นนะครับ ก็ได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง โดยเฉพาะการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ขึ้น ซึ่งรัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้นไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนเอง

ฉะนั้น วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี จึงเป็นวันที่กระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกหันมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราครับ เพราะการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้ ถือเป็นหน้าที่ของทุกๆ คนครับ ที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นัทตี้ว่า….มันถึงเวลาแล้วนะครับที่พวกเราทุกคนจะต้องเห็นคุณค่าและรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พวกเราควรร่วมรณรงค์ โดยการช่วยกันเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า และร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต

หันกลับมาใส่ใจโลกของเราด้วยการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมกันเยอะๆ นะครับ

 

แหล่งอ้างอิง

http://www.vcharkarn.com/varticle/40815


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 0 คน
   
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตอบคำถาม


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก