กฟน. จัดสัมมนาสานสัมพันธ์ลูกค้า MEA BETTER CARE SERVICE ประจำปี 2560


วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560) นายวิลาศ เฉลยสัตย์  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการ และคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ พร้อมกล่าวเปิดงาน “สมาชิก MEA BETTER CARE SERVICE ประจำปี 2560” ให้กับลูกค้าสมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมจำนวนกว่า 300 คน เพื่อเป็นการขอบคุณและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมแนะนำงานบริการที่ทันสมัยของการไฟฟ้านครหลวง ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการ และคุณภาพไฟฟ้า กฟน. เปิดเผยว่า สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง กับลูกค้าสมาชิกที่ใช้บริการในโครงการ “MEA BETTER CARE SERVICE” ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม อีกจำนวนมาก โดยภายในงานยังประกอบด้วยการจัดกิจกรรมและการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญของ กฟน. ที่มุ่งหวังเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า และกฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้าของกระทรวงแรงงาน ตลอดจนการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง กฟน. กับสมาชิก เพื่อจะได้นำมาพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าสมาชิก MEA BETTER CARE SERVICE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ทั้งนี้ โครงการ “MEA BETTER CARE SERVICE” เป็นบริการที่ กฟน. จัดขึ้นเพื่อต้องการดูแลระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในด้านให้บริการให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว และการแสวงหาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการใช้ไฟฟ้าของสมาชิกให้มีความมั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Metro ต่อไป สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2878-5288

ที่มา : http://www.mea.or.th/content/detail/87/3438 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก