รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 1/2561  
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน หลักสูตรอบรม ทดสอบ และประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ สำนักงานใหญ่ กฟน. และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

ลำดับชื่อนามสกุล
1นายอภิชาติ จันทรานนท์
2นายจตุรภัทร ไทยวิชัย
3นายนิรันดร์ สารศรี
4นายวัสคชา สายใยทอง
5นายบุญยงค์ พรหมบุตร
6นายสุชาติ  ปิ่นทองเจริญ
7นายเกรียงศักดิ์ ชาแก้ว
8ว่าที่ ร.ต.ศรชัย  วัจนสาร
9นายชัยยันต์  สุขภักดี
10นายอุทัย  แย้มรู้การ
11นายเกรียงไกร   สุวรรโณ
12นายกรณ์กฤต  ชนัญพงศ์
13นายธีรพล  พรหมวิหาร
14นายอโนทัย  เพิ่มพูล
15นายณรงค์ศักดิ์ กลวิงค์
16นายสิทธิศักดิ์  จันทะคูณ
17นายณรงค์  รักษ์สินทรัพย์
18นายณรงค์  หอทอง
19นายนัฐพงษ์ หมอกมืด
20นายทรงพล วนิชวิทย์

กำหนดการเข้าอบรม
180219175841_3kamnodkarn61.pdf


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก