กฟน.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเพิ่มเติม "ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่2/2561"

ประกาศ  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะคัดเลือกผู้ที่ส่งแบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพในชุมชน ประจำปี 2561

เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์ เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2561  (อบรม ทดสอบ ในวันที่ 20-22 เมษายน 2561 และสัมภาษณ์ ประมาณเดือนมิถุนายน 2561) 
จากผู้ที่ยื่นใบสมัครครบทั้ง 3 ส่วน (แบบ กพร.101/แบบ กพร.201/แบบ คร.10) และมีหลักฐานประกอบครบถ้วน  เท่านั้น 
 
          ขอแจ้งให้ท่านส่งเอกสารเพิ่มเติม (แบบ กพร.101 , กพร.201 , คร.10 , หลักฐานประกอบการสมัคร) เพื่อประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป  โปรดศึกษารายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

        ทั้งนี้ ให้นำส่งเอกสารทั้งหมด ทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตัวเอง เท่านั้น  (ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561) มายัง ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 นาย กฤษฎา  ปาระวงศ์
2 นาย กฤษณะ   สดวกดี
3 นาย กิตติพงษ์  ศรีโยธา
4 นาย จักรกริช  เพชรวรา
5 นาย จีระศักดิ์  นพวงศ์
6 นาย ชัยกานต์  ตีทอง
7 นาย ชัยวัฒน์  เถาหมอ
8 นาย ชิศณุพงศ์  หม่อมพันธ์
9 นาย ชูชาติ   เรืองรัศมี
10 นาย เชิดชัย   บึงล้อม
11 นาย เชียงรุ้ง กรุงเก่า
12 นาย ณรงค์ฤทธิ์   บัวประชุม
13 นาย ตฤณ  ภูไชยลิ้นฟ้า
14 นาย ถาวร   ศิริสอน
15 นาย ทรงศักดิ์   พิมพ์ดี
16 นาย ธงชัย  พันคำ
17 นาย ธนสิทธิ์  ทองทับ
18 นาย ธเนศ  โชติทองหลาง
19 นาย ธิดาวัฒน์  เอี่ยมระออ
20 นาย ธีรชาติ  จาตนิลพันธุ์
21 นาย ธีรภัทร  ร่วมสุข
22 นาย นพพล  รินยา
23 นาย นรินทร์  รวมจิตร
24 นาย ประเวศ  อาศัยสงฆ์
25 นาย ประสิทธ์  หลีแก้วสาย
26 นาย ปริญญา  บัวมาตร
27 นาย พัฒมงคล  นวลฉิมพลี
28 นาย พิทักษ์   คณเกณฑ์
29 นาย มงคล  บุญเกิด
30 นาย มงคล  ดีศิลป์แพทย์
31 นาย มานะ  บุญมี
32 นาย เมธี   บุญปกครอง
33 นาย รักชาติ   เรืองรัศมี
34 นาย วาริน  ประเสริฐศรี
35 นาย วิเศษศักดิ์ บุญอุ้ย
36 นาย ศุภชัย รูปพรม
37 นาย สงกรานต์   ปัจจัย
38 นาย สนธิกาญจน์  บังเอิญ
39 ว่าที่ ร.ต. สมพงศ์   บัวบาน
40 นาย สมยศ   อินทโชติ
41 นาย สำรวย ก้อนบัว
42 นาย สุพล   บุญรังศี
43 นาย สุรชัย  ดียา
44 นาย สุรศักดิ์  เมฆทันต์
45 นาย สุรศักดิ์  พยับเดช
46 นาย สุราษฎร์  สะและหน่าย
47 นาย สุวัฒน์  แพทย์จตุรัส
48 นาย เหมาซัน   มหาซัน
49 นาย องอาจ  พึ่งมงคล
50 นาย อดิศร   ปานแดง
51 นาย อทิวัฒน์  กันยาประสิทธิ์
52 นาย อธิวัฒน์  พงธิราช
53 นาย อนุพล  ไทรฟัก
54 นาย อรัญ  เจริญพานิช

ดาวน์โหลด แบบ กพร.101
180311235756_3101.pdf
ดาวน์โหลด แบบ กพร.201
180311235824_3201.pdf
ดาวน์โหลด แบบ คร.10
180312000545_310.pdf
ดาวน์โหลด เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
180312000656_3training2-03.pdf
ดาวน์โหลด ขั้นตอนการสมัครฯ
180312000757_3method2-61.pdf


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก