การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)  และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 กำหนดจัดอบรมฯ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ อาคารฝึกอบรม2 ชั้น 2-3 ที่ทำการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี   
โดยเปิดรับสมัครและ สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2561 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th   ขั้นตอนที่ 1

ผู้สนใจ ต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐาน ตามที่ กฟน.กำหนด ดังต่อไปนี้ 
- แบบ กพร.101 พร้อมหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุด
- แบบ กพร.201 พร้อมหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุด
- แบบ คร.10 พร้อมหลักฐานประกอบ จำนวน 1 ชุด

กำหนดส่ง ระหว่างวันที่ 1  กันยายน -10 ตุลาคม 2561 
(รับพิจารณาหลักฐานและเอกสารที่จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ นำส่งด้วยตนเอง เท่านั้น เนื่องจาก กฟน.
ต้องรวบรวมเอกสารตัวจริงของผู้เข้าอบรมฯ ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ต่อไป)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และศึกษารายละเอียดการเตรียมเอกสารได้ที่ www.youngmea.com

***หมายเหตุ : กฟน. ขอสงวนสิทธิ์รับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และเป็นผู้ที่เตรียมเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

พิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1) วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์และ/หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) อาศัยอยู่ในพื้นที่การดูแลของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
3) มีอายุไม่เกิน 60 ปี

รายละเอียดเอกสารที่ต้องยื่น
ได้แก่ แบบ กพร.101 , แบบ กพร.102 , แบบ คร.10 , หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ,
สำเนาบัตรประชาชน , รูปถ่าย , สำเนาวุฒิการศึกษา เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและทดสอบฯ สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
จำนวน 20 คน ต่อรุ่น
ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2561

ติดตามรายชื่อ ได้ที่ www.youngmea.com

ขั้นตอนที่ 3

กำหนดการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
(ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 4/2561)


วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2561 

กำหนดการ
วันแรก (17 ต.ค. 61)       อบรมภาคทฤษฎี เวลา 07.30 - 16.30 น.
วันที่สอง (18 ต.ค. 61)    สอบข้อเขียน + อบรมภาคปฏิบัติ เวลา 07.30 - 17.30 น.
วันที่สาม (19 ต.ค. 61)    ทดสอบภาคปฏิบัติ เวลา 07.30 - 17.30 น.
(ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


ขั้นตอนที่ 4

เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
(ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 4/2561)


กำหนดวันสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประมาณ 1 เดือน หรือ ขึ้นอยู่กับคิวจากสถาบันฯ
(*หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์)

ช่องทางการส่งเอกสาร 
       
ทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตัวเอง  
ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

นางสาววริษา  พรหมพากล Email : warisa.pr@mea.or.th 
โทรศัพท์ 02-254-9550 ต่อ 4593
หรือ 
นางนันทวัน  ล่ำสันต์ Email : nantawan.lam@mea.or.th 
โทรศัพท์ 02-256-3593


รายการเอกสารพร้อมหลักฐาน (กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน/สมบูรณ์)

ส่วนที่ 1 : สำหรับเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี ประกอบด้วย
1) ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (แบบ กพร.101) จำนวน 1  ฉบับ
2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว ติดลงบนใบสมัคร ให้เรียบร้อย จำนวน  1  รูป
3) สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างต่ำ ปวช.สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  1  ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2  ฉบับ
5) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวจริง) จำนวน  1  ฉบับ

ส่วนที่ 2 : สำหรับเข้ารับการฝึกปฏิบัติและทดสอบ ประกอบด้วย
1) ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน (แบบ กพร.201) จำนวน  1  ฉบับ
2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว ติดลงบนใบสมัคร ให้เรียบร้อย จำนวน  1  รูป
3) สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างต่ำ ปวช.สาขาไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  1  ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2  ฉบับ
5) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวจริง) จำนวน  1  ฉบับ
ส่วนที่ 3 : สำหรับขอรับการประเมิน (สัมภาษณ์ฯ) กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
1) ใบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) จำนวน 1  ฉบับ
2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน  2  รูป
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2  ฉบับ
4) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1  ฉบับ
5) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวจริง) จำนวน 1  ฉบับ
6) วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ  :  สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
- หนังสือรับรองฯ แนบแบบ กพร.101 , กพร.201 ต้องเป็นเอกสารตัวจริง , มีตราประทับของหน่วยงาน และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน 
- หนังสือรับรองฯ แนบแบบ คร.10 ต้องเป็นเอกสารตัวจริง , มีตราประทับของหน่วยงาน และมีอายุไม่เกิน 60 วัน ในวันที่ขอคิวเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) ของแต่ละรุ่น
- กรณีไม่ได้ทำงานในหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานราชการที่มีผู้ลงนามรับรองประสบการณ์ทำงานให้ สามารถให้บุคคล ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เป็นผู้ลงนามให้การรับรองได้ พร้อมแนบสำเนาบัตร ปชช. / บัตรประจำตำแหน่ง ของผู้ให้การรับรองด้วย


แบบ กพร.101 
180720082333_3101.pdf
แบบ กพร.201 
180720082350_3201.pdf
แบบ คร.10 
180720082411_310.pdf
หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 
180720082427_3experience.pdf
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 4/2561
180827040841_34-2561.pdf
แบบแจ้งประสงค์อบรมช่างไฟ รุ่นที่ 4-61
180829080404_34-61.pdf


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก