ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม ทดสอบ และประเมิน (สัมภาษณ์) 
รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  
ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 4/2561 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
1 นาย เศกสรร พ่อบุญมี  
2 นาย อัตชัย ไกรสันเทียะ  
3 นาย วชิระ แสดง  
4 นาย พงษ์ศักดิ์ ดอกดวง  
5 นาย พัชรพล นุแปงถา  
6 นาย วีระพล พรหมมะ  
7 นาย ชินพงษ์ สำเภาพงษ์  
8 นางสาว สาริณีย์ จันทร์สาลี  
9 นาย จิรพงษ์ พัชนี  
10 นาย นพรุจ เกิดชุ่ม  
11 นาย ธีระพงษ์ คงด้วง  
12 นาย สัย พรเลิศ  
13 นาย อมรชัย แซ่เอ็ง  
14 นาย ฐานิตย์ แซ่อุ่ย  
15 นาย ธนภัทร มีเดช  
16 นาย นพพร ขุนทอง  
17 นาย มนัส มณฑากลีบ  
18 นาย ธงชัย ระย้า  
19 นาย พิเชษฐ อรัญ  
20 นาย ชานนท์ ดำพรมพะเนาว์   
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก