การไฟฟ้านครหลวง (กฟน)
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
เข้าร่วมสัมมนา
“ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น ครั้งที่ ๓”
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ของ กฟน.
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) 

ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๖ อาคารใหม่ การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒๐ คนเท่านั้น 
โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน รวมทั้งกิจกรรม Work Shop ได้แก่ การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การตรวจสอบแผงเมนสวิตซ์ และการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน


กำหนดกำรสัมมนา

“ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้ำ การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และการใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น” ครั้งที่ ๓
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน
วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๖ อาคารใหม่ การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ
๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น. : ลงทะเบียน
๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. : พิธีเปิดโดย ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง
๐๙.๑๐ – ๑๐.๓๐ น. : พื้นฐานระบบไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายการไฟฟ้านครหลวง
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. : อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. : ฝึกปฏิบัติ ๓ ฐาน
                                  - ฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
                                  - ฐานตรวจสอบแผงเมนสวิตช์
                                  - ฐาน CPR
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. : สรุป/ตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ดาวน์โหลดใบสมัคร
170816003058_3application3-60.pdf
กำหนดการสัมมนา
170816003624_3kamnodkarn3-60.pdf


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก