ข้อควรปฏิบัติ  
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีโรคประจำตัว กรุณานำยาประจำตัวติดตัวมาด้วย และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า 
  2. กรุณาเตรียมกระเป๋าหรือถุง สำหรับใส่ของที่ระลึกที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  3. ทีมงานจัดกิจกรรมจะประสานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำประกันอุบัติเหตุ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง โทร. 02-256-3593 และ 081-584-8180 (ในเวลาราชการ)

กำหนดการ
Young MEA ชวนชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สวนป่า กฟน. บริเวณคุ้งบางกระเจ้า ตำบลบางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
-----------------------------------------------

08.00-08.30 น.        ลงทะเบียน ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
08.30-09.00 น. พิธีเปิด 
09.00-10.00 น. เดินทางไป ตำบลบางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10.00-10.30 น. เบรคอาหารว่างช่วงเช้า
10.30-11.10 น. ฐานกิจกรรม 1 การดูแลรักษา  การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยและออกซิเจน
11.10-12.00 น. ปลูกต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม ในสวนป่า กฟน.
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-13.40 น. ฐานกิจกรรม 2 การรักษาแหล่งน้ำ การบำบัดน้ำ และการใช้น้ำ
13.40-14.20 น. ฐานกิจกรรม 3 การจัดการขยะ การกำจัดขยะและใบไม้แห้ง 1A3R
14.20-14.40 น. เบรคอาหารว่างช่วงบ่าย
14.40-15.20 น. ฐานกิจกรรมที่ 4 การ DIY ทำง่ายใช้คล่อง
15.20-16.00 น. ฐานกิจกรรมที่ 5 แนวอาชีพในชุมชน
16.00 น.     สรุปกิจกรรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
--------------------------------------          
( กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 15 คน
   
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตอบคำถาม
00013121 พุฒิเมธ สละกลม สวนกุหลาบ
6008001 จันทรัสม์ สมมาตย์ โรงเรียนเด็กสากล
6008002 นภัสชล สมณกิจ โรงเรียนเด็กสากล
6008003 พรนัชชา สมณกิจ โรงเรียนเด็กสากล
6008004 คามิน สมมาตย์ รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า
6008005 ฐนกร สมมาตย์ รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
00026135 สิทธา รักเกียรติสกุล โรงเรียนพระแม่มารี
00019292 ภูริทัต เนตรนิยม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
06008006 ปาณิศา รักเกียรติสกุล โรงเรียนตรีวิทยา
00022417 พีมิตา เมธาพิทักษ์วงศ์ เซนต์โยเซฟ ทิพวัล
00025074 วาณี วงษ์เอกอินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6008006 วริษา พรหมพากล รร.เบยจมราชูทิศ
6008007 ภาณิศา บุญเจริญสมบัติ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
00003704 ธนกร ต่อสิริกุลชัย รร.เทพศิรินทร์
6008008 รัฐศรัณย์ ชัยมงคลตระกูล โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก