ข้อควรปฏิบัติ  
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีโรคประจำตัว กรุณานำยาประจำตัวติดตัวมาด้วย และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า 
  2. กรุณาเตรียมกระเป๋าหรือถุง สำหรับใส่ของที่ระลึกที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  3. ทีมงานจัดกิจกรรมจะประสานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำประกันอุบัติเหตุ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง โทร. 02-256-3593 และ 081-584-8180 (ในเวลาราชการ)

กำหนดการ
Young MEA ชวนชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สวนป่า กฟน. บริเวณคุ้งบางกระเจ้า ตำบลบางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
-----------------------------------------------

08.00-08.30 น.        ลงทะเบียน ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
08.30-09.00 น. พิธีเปิด 
09.00-10.00 น. เดินทางไป ตำบลบางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10.00-10.30 น. เบรคอาหารว่างช่วงเช้า
10.30-11.10 น. ฐานกิจกรรม 1 การดูแลรักษา  การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยและออกซิเจน
11.10-12.00 น. ปลูกต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม ในสวนป่า กฟน.
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-13.40 น. ฐานกิจกรรม 2 การรักษาแหล่งน้ำ การบำบัดน้ำ และการใช้น้ำ
13.40-14.20 น. ฐานกิจกรรม 3 การจัดการขยะ การกำจัดขยะและใบไม้แห้ง 1A3R
14.20-14.40 น. เบรคอาหารว่างช่วงบ่าย
14.40-15.20 น. ฐานกิจกรรมที่ 4 การ DIY ทำง่ายใช้คล่อง
15.20-16.00 น. ฐานกิจกรรมที่ 5 แนวอาชีพในชุมชน
16.00 น.     สรุปกิจกรรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
--------------------------------------          
( กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 74 คน
   
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตอบคำถาม
00013121 พุฒิเมธ สละกลม สวนกุหลาบ
6008001 จันทรัสม์ สมมาตย์ โรงเรียนเด็กสากล
6008002 นภัสชล สมณกิจ โรงเรียนเด็กสากล
6008003 พรนัชชา สมณกิจ โรงเรียนเด็กสากล
6008004 คามิน สมมาตย์ รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า
6008005 ฐนกร สมมาตย์ รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
00026135 สิทธา รักเกียรติสกุล โรงเรียนพระแม่มารี
00019292 ภูริทัต เนตรนิยม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
06008006 ปาณิศา รักเกียรติสกุล โรงเรียนตรีวิทยา
00022417 พีมิตา เมธาพิทักษ์วงศ์ เซนต์โยเซฟ ทิพวัล
00025074 วาณี วงษ์เอกอินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6008006 วริษา พรหมพากล รร.เบยจมราชูทิศ
6008007 ภาณิศา บุญเจริญสมบัติ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
00003704 ธนกร ต่อสิริกุลชัย รร.เทพศิรินทร์
6008008 รัฐศรัณย์ ชัยมงคลตระกูล โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
00021006 จรินญา กุลวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
6008010 กมลชนก ทับทิม รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางเขน
00020024 กชรัตน์ เดชะปัญญา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
00020408 กรชนก อาจคงหาญ โรงเรียนวัดมกุฏกษัติยาราม
00020357 Nednituch Napoolpoln Anurajaprasit School (English Program)
6008011 ธันยพร ศรีผ่าน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6008013 วรรธนัย หมั่นภักดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6008015 ณิชาภา ธาดารัตนมงตล โรงเรียนสตรีมหาพฤฒราม
00026026 กัณฑ์ ชูเสน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
6008016 ธีร์ปพล เชาวปราชญ์ขันติ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
6008017 Parichaya chaowaprachkhanti มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6008019 ณัฐนรี ศรีอภิรัฐ โรงเรียนศึกษานารี
6008021 ขวัญชนก ฐิตวรรณโณเนตร์ โรงเรียนราชินี
6008022 มาวันทา โรจนประภา โรงเรียนราชินี
6008023 ด.ญ.ภัคจิรา พนาศุริยสมบัติ โรงเรียนราชินี
00024590 ภคภรณ์ พุกะทรัพย์ โรงเรียนราชินี
00024591 สัณหพลวัช พุกะทรัพย์ โรงเรียนราชวินิต
00026037 นิธิศ วัฒนสินธุ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
6009001 พิชญ์สิณี ชาญชัย สตรีวิทยา
6009002 ปวีณ์นุช ชาญชัย ราชินี
6009005 ธิษณามดี คงศักดิ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา
6009006 วชิรญาณ์ คงศักดิ์สกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
6009007 ด.ญ.ภัณฑิรา พนาศุริยสมบัติ โรงเรียนราชินี
6009008 ปวิชญา กระทุ่มทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
6009009 ปกรณ์เกียรติ กระทุ่มทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
6009010 พงศนาถ รัตนคำ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาตร์ขอนแก่น (ฝ่ายประถม)
6009012 ภูริชช์ อินเทพ โรงเรียนเทพศิรินทร์
00008026 พรปวีณ์ ศรีวสุมดี โรงเรียนศึกษานารี
6009013 รวิพร สัลเลขวิทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
6009015 สุมิณธรา ศรีสว่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
6009014 ปริณาห์ สุระคนธ์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
6009017 ชลธิชา มูลติปฐม โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
6009018 กนกอร พานิชการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6009019 นิภาพร เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
6009020 นางสาวอนัญญา พันธะราช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
6009021 ฉัตรแก้ว เกิดพระ โรงเรียนสองภาษาระยอง
6009022 อนงค์ลักษณ์ ศรีริรมย์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
6009023 ปาณบดี นาคกร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
6009025 ภูรี โลหะประดิษฐกร โรงเรียนกว่างเจ้า
6009026 วรรณพร รักวิรุฬห์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
6009027 ณิชกานต์ กมลเวคิน กมลเวคิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
6009028 ราชสีมา จงจิตร นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
6009029 ธนวัต สรธัญวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
6009030 วชิรศักดิ์ เกียรติ์กิจไพศาล โรงเรียนเซ็นคาเบรียล
6009031 อัครวิชช์ เกียรติ์กิจไพศาล โรงเรียนราชวินิต
6009032 กรกฎ บุญเปรม โรงเรียนเทพศิรินทร์
6009034 สิปปภาส ปานสมัย โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
6009035 ภูวัฒน์ คงอนันต์ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
6009036 ศุภิสรา พรมพิลา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
6009037 พรรณิภา ใจเอื้อ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6009039 กลทรรศ กัลยาจิตร์โกศล สิริรัตนาธร
6009041 ฐิติรัตน์ บุญเปรม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
6009042 น.ส.อรปภา พรหมวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
6009043 ภภัสสร ทรงธัมจิตติ โรงเรียนราชินี
6009044 เธียรวิชญ์ ศรีตองอ่อน โรงเรียนราชวินิต ประถม
6009045 กัลยกร เกษงาม โรงเรียนราชินี
6009046 กัลฐกร หลั่งหอม ราชวินิต
6009047 ทวีศักดิ์ กลิ่นธูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6009048 นิธิศ เจริญวิทยวรกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก