ประกาศผลรายชื่อน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
YoungMEA ชวนชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560


กลุ่ม 1 ส้มจี๊ด
ลำดับชื่อ-นามสกุลหมายเหตุ
1ปริชญา    เชาวปราชญ์ขันติ 
2กรชนก อาจคงหาญ 
3ขวัญชนก    ฐิตวรรณโณเนตร์ 
4ฐิติรัตน์ บุญเปรม 
5ธนกร ต่อสิริกุลชัย 
6นภัสชล สมณกิจ 
7ปกรณ์เกียรติ    กระทุ่มทอง 
8พงศนาถ รัตนคำ 
9พีมิตา    เมธาพิทักษ์วงศ์ 
10ภัณฑิรา    พนาศุริยสมบัติ 
11ภูรี โลหะประดิษฐกร 
12รัฐศรัณย์    ชัยมงคลตระกูล 
13ศุภิสรา พรมพิลา 
14สุมิณธรา ศรีสว่าง 
15อัครวิชช์    เกียรติ์กิจไพศาล 
   
กลุ่ม 2  แดงซ่า
ลำดับชื่อ-นามสกุลหมายเหตุ
1กชรัตน์ เดชะปัญญา 
2กัณฑ์ ชูเสน 
3จรินญา กุลวงศ์ 
4ณัฐนรี ศรีอภิรัฐ 
5ธนวัต สรธัญวงศ์ 
6นิธิศ เจริญวิทยวรกุล 
7ปวิชญา กระทุ่มทอง 
8พรนัชชา สมณกิจ 
9ภคภรณ์ พุกะทรัพย์ 
10ภาณิศา บุญเจริญสมบัติ 
11ภูวัฒน์ คงอนันต์ 
12ราชสีมา จงจิตร 
13กัลฐกร หลั่งหอม 
14อนงค์ลักษณ์ ศรีริรมย์ 
กลุ่ม 3 เหลืองแซ่บ
ลำดับชื่อ-นามสกุลหมายเหตุ
1กนกอร พานิชการ 
2สัณหพลวัช พุกะทรัพย์ 
3จันทรัสม์ สมมาตย์ 
4ณิชกานต์ กมลเวคิน 
5ธีร์ปพล    เชาวปราชญ์ขันติ 
6นิธิศ วัฒนสินธุ์ 
7ปวีณ์นุช ชาญชัย 
8พรปวีณ์ ศรีวสุมดี 
9ภภัสสร ทรงธัมจิตติ 
10ภูริชช์ อินเทพ 
11มาวันทา โรจนประภา 
12วชิรศักดิ์    เกียรติ์กิจไพศาล 
13สิทธา รักเกียรติสกุล 
14อนัญญา พันธะราช 
กลุ่ม 4 ม่วงเท่
ลำดับชื่อ-นามสกุลหมายเหตุ
1กรกฎ บุญเปรม 
2กัลยกร เกษงาม 
3ฐนกร สมมาตย์ 
4ณิชาภา ธาดารัตนมงตล 
5เธียรวิชญ์ ศรีตองอ่อน 
6นิภาพร เวฬุวนารักษ์ 
7ปาณิศา รักเกียรติสกุล 
8พรรณิภา ใจเอื้อ 
9ภัคจิรา    พนาศุริยสมบัติ 
10ภูริทัต เนตรนิยม 
11รวิพร สัลเลขวิทย์ 
12วรรณพร รักวิรุฬห์ 
13สิปปภาส ปานสมัย 
14นางสาวอรปภา พรหมวงษ์ 
กลุ่ม 5  เขียวสตรอง
ลำดับชื่อ-นามสกุลหมายเหตุ
1กลทรรศ กัลยาจิตร์โกศล 
2ธันยพร ศรีผ่าน 
3วาณี วงษ์เอกอินทร์ 
4ทวีศักดิ์ กลิ่นธูป 
5นายอทิเดช  วิระมิตรชัย 
6นางมนชนก อิ่มกลม 
7นางสาวภัทรวดี ป้อมแก้ว 
8นางสาวนวลจันทร์ แซ่จัง 
9นางเบ็ญจมาศ แสงหิรัญ 
10นางวันเพ็ญ จิระภัทรศิลป์ 
11นางพรนิภา ตั้งพูนสิน 
12นางสาวโชติกา แซ่ลิ้ม 
13นางสาวอารียา สวยกลาง 
14น.ส. ศิริลักษณ์ ประสพสมบูรณ์ 

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 0 คน
   
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตอบคำถาม


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก