ประกาศผลกิจกรรม ”ประกวดบิลค่าไฟ บ้านประหยัดพลังงาน“

ของรางวัลที่ได้รับเป็น "กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน จำนวน 30 รางวัล "

                          

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

 

นิภา ฉายารัตนศิลป์

 

2

 

นาย ภัฏ ไตรพรพัฒนา

 

3 นางสาวปภาดา ไตรพรพัฒนา 
4 ด.ญ. ณฤดี ไตรพรพัฒนา 
5 วรลภย์ ศรีชัยนนท์ 
6 อมรสิริ สินกั่ว 
7 ปริยา  ณรงค์พันธ์ 
8 ปนัดดา วันสุดล 
9 ณัฐวิมล เลิศวิเชียร 
10 นิศรา ตุลยากำจาย 
11 พรทิวา มั่นเหมาะ 
12 วีรภัทร คำแก้ว 
13 วัชรพล จันทร์ผูก 
14ปิ่นขวัญ จันทร์สิน
15สุธาดา บัวแอสอัด
16ณัฐภูมิ บัวดก
17อนุชา สถานทรัพย์
18ปรัชญา รัตนสุวรรณโชค
19อาทิตยา ตุลาทอง
20รัฐภูมิ พรหมศร
21ภัทรตราพร บุญทรง
22มุกธิดา มงคลงามเจริญ
23พรทิพย์ บุญชาญ
24อัจฉรา บัวศรี
25พัณณิตา ใจยงค์
26อรปภา ทรัพย์พยา
27มันตรินี  คำเพ็ชร์
28พีรพัฒน์  ปราณีชน
29ศิริลักษณ์  มานะเจริญลาภ
30กิตติธัช สวัสดิ์ศรี


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11 คน
   
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตอบคำถาม
00013121 พุฒิเมธ สละกลม สวนกุหลาบ
00003036 นาย.ภัทรภณ ฉายารัตนศิลป์ โรงเรียนบดิทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
5908122 กิตติธัช สวัสดิ์ศรี โรงเรียนผาสุขมณีจักร
6010004 ภัฏ ไตรพรพัฒนา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
00003893 ปภาดา ไตรพรพัฒนา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
00003795 ภัฏ ไตรพรพัฒนา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
00004071 ณฤดี ไตรพรพัฒนา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
6111004 ภคมน นฤชัยกุศล สาธิตเกษตร
5810001 ชลพล ศรีชาเยช โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
06111028 ทวีศักดิ์ กลิ่นธูป วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
00026290 วรลภย์ ศรีชัยนนท์ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย


 
 
 
 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก