กิจกรรม ”ประกวดบิลค่าไฟ บ้านประหยัดพลังงาน“

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 คน
   
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตอบคำถาม
00013121 พุฒิเมธ สละกลม สวนกุหลาบ
00003036 นาย.ภัทรภณ ฉายารัตนศิลป์ โรงเรียนบดิทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
5908122 กิตติธัช สวัสดิ์ศรี โรงเรียนผาสุขมณีจักร
6010004 ภัฏ ไตรพรพัฒนา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
00003893 ปภาดา ไตรพรพัฒนา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
00003795 ภัฏ ไตรพรพัฒนา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
00004071 ณฤดี ไตรพรพัฒนา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


 
 
 
 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก