นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ. บอกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้หยิบยกกรณีการเสียชีวิตของพนักงาน และนักศึกษาที่ตกบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวม 5 คน มาพิจารณาถึงมาตรการในป้องกัน และวางมาตรป้องกัน

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เกิดการรั่วไหลของสารเคมีในสถานประกอบกิจการ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกว่า 46 ครั้ง ในโรงงานอุตสาหกรรม และ 18 ครั้งจากโกดังเก็บสารเคมี และการทำงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่อับอากาศ ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาบ่อยครั้ง

นายจตุพร บอกว่า ที่ประชุมจึงกำชับเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานกด้านสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้ คพ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผัง เมือง กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการทั้งในภาคอุตสาหกรรม อาคาร และเกษตรกรรม

เพื่อให้กำกับดูแลรวมทั้งสร้างความตระหนักให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยว ข้องในประเด็นการรั่วไหลของสารเคมีและการทำงานในพื้นที่อับอากาศเช่น การจัดทำแผนการป้องกันและการซ้อมแผน การฝึกอบรมให้ความรู้ การตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การจัดทำป้ายเตือนและการสื่อสาร เป็นต้น เพื่อเป็นการลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งผู้ปฏิบัติงานได้รับการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตได้

ล่าสุดเมื่อ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา กรณีการเสียชีวิตของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวม 5 คน ที่ตกบ่อบำบัดน้ำเสีย ของโรงงานผลิตอาหารแปรรูปอาหารสัตว์ปีก อีกทั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกหลายครั้ง คณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงได้กำชับ คพ.ประสานและติดตามการดำเนินงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วน


Credit : ThaiPBS 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก