อนุรักษ์ “พลับพลึงธาร” แห่งเดียวในโลก


เวลานี้แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยสร้างรายได้ให้ประเทศมหาศาล จึงต้องดูแลและอนุรักษ์ให้คงอยู่...! หนึ่งในนั้นเป็น พลับพลึงธาร มีอยู่แห่งเดียวในโลกบริเวณรอยต่อ2 จังหวัด ระนอง-พังงา โดยเฉพาะบริเวณคลองนาคา อ.สุขสำราญ ซึ่งในอดีตมีเป็นจำนวนมาก จนเกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ แต่หลายปีผ่านมามีปัจจัยทำให้พลับพลึงธารถูกคุกคาม จากการลักลอบขุดหัวไปขาย ไม่ก็ขุดลอกคลองจนส่งผลกระทบกับพลับพลึงธารในธรรมชาติอย่างรุนแรง จนไม่มีเหลือให้เห็นอีกเลยในคลองนาคาที่เหลืออยู่ก็น้อยนิดเท่านั้น บริเวณคลองสาขาย่อยทั้ง อ.สุขสำราญ และ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผวจ.ระนอง กล่าวว่า เหตุนี้เอง นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเปิดตัวโครงการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยพันธุ์พืชและสัตว์ที่สำคัญระดับโลก หลังจาก สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนสัตว์ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้รับงบประมาณมาจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกจึงนำมาใช้ในโครงการนี้เนื่องจากถิ่นอาศัยของสัตว์และพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก และอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ 3 ชนิด ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ ได้แก่ นกชาย
เลนปากช้อน พลับพลึงธาร และนกกระเรียนพันธุ์ไทย นายจตุพจน์ บอกด้วยว่า จ.ระนอง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทั้งผืนป่าบก ป่าชายเลน แหล่งน้ำแร่ น้ำทะเล และโดยเฉพาะพลับพลึงธารที่เป็นหนึ่งในความหลากหลายในระบบนิเวศ กิจกรรมครั้งนี้จึงจะทำให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของพลับพลึงธารที่เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญของความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำลำคลองและธรรมชาติ นำมาซึ่งความร่วมมือในการพิทักษ์และฟื้นฟูประชากรพลับพลึงธารในทุกระดับชั้นทั้งในและนอกพื้นที่ สู่การเป็นมรดกตกทอดล้ำค่าทางธรรมชาติที่ต้องบำรุงรักษาและหวงแหนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน...! 

:  สาโรจน์ คชาเศรษฐ์
ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1133293 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก