สรุป80คณะใน1บรรทัด!!


ชือแสดง mien
ชื่อ : มนิดา
วันที่ : 2016-03-23 09:50:53
ผู้อ่าน : 1319
ตำแหน่ง : สิบโท


{สรุป "ทุกคณะ" ใน 1 บรรทัด}
-----------------------
1.แพทย์ศาสตร์: รักษาผู้ป่วย
2.ทันตแพทยศาสตร์: รักษาฟันผู้ป่วย
3.สัตวแพทยศาสตร์: รักษาสัตว์
4.เทคนิคการแพทย์: วิเคราะห์โรคจากตัวอย่างร่างกายผู้ป่วย
5.กายภาพบำบัด: รักษาคนในด้านการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
6.รังสีเทคนิค: วิเคราะห์โรคหรือรักษาคนด้วยรังสี
7.กิจกรรมบำบัด: รักษาคนทางด้านจิตใจหรือเคลื่อนไหวผิดปกติ 
8.พยาบาลศาสตร์: ให้บริการผู้ป่วยด้านสุขภาพ
9.เภสัชศาสตร์: วิจัยยา ให้ยาผู้ป่วย
10.เทคนิคสัตวแพทย์: วิเคราะห์โรคจากตัวอย่างร่างกายสัตว์
11.แพทย์แผนไทย: รักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์ตะวันออก
12.วิทย์-คอมพ์: เขียนโปรแกรม เขียนระบบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
13.วิทย์-คณิต: คิดค้นวิจัยทฤษฎีคณิตบริสุทธิ์ประยุกต์เพื่อต่อยอด
14.วิทย์-ฟิสิกส์: คิดค้นวิจัยทฤษฎีทางฟิสิกส์เพื่อนำไปต่อยอด
15.วิทย์-เคมี: คิดค้นวิจัยทฤษฎีทางเคมีเพื่อนำไปต่อยอด
16.วิทย์-ชีววิทยา: คิดค้นทฤษฎีทางชีววิทยาเพื่อนำไปต่อยอด
17.วิทย์-สัตววิทยา: ศึกษาสัตว์ทั้งตัวสัตว์และอยู่อาศัยเพื่อต่อยอด
18.วิทย์-พฤกษศาสตร์: ศึกษาพืชทั้งตัวพืช อยู่อาศัยเพื่อต่อยอด
19.วิทย์-เคมีวิศวกรรม: ศึกษา ควบคุม การผลิตเคมีภัณฑ์
20.วิทย์-ธรณีวิทยา: ศึกษาวิจัยทรัพยากรธรณีเพื่อต่อยอด
21.วิทย์-วิทย์ทะเล: ศึกษาวิจัยทรัพยากรทางทะเลเพื่อต่อยอด
22.วิทย์-ชีวเคมี: ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเคมีสิ่งมีชีวิตเพื่อต่อยอด
23.วิทย์-จุลชีวะ: ศึกษาวิจัยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเพื่อต่อยอด
24.วิทย์-วัสดุ: วิจัยวัสดุเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
25.วิทย์-วิทย์อาหาร: ศึกษาวิจัยการแปรรูปและถนอมอาหาร
26.วิทย์-ถ่ายภาพ: ศึกษาทฤษฎีปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อต่อยอด
27.วิทย์-สิ่งพิมพ์: ศึกษาวิจัยในส่วนของการพิมพ์เพื่อนำไปต่อยอด
28.วิทย์-สถิติ: ศึกษาวิจัยทฤษฎีด้านสถิติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
29.สาธารณสุขศาสตร์: ให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขแก่ผู้คน
30.วิศวะ-คอมพ์: เหมือนวิทย์-คอมพ์ 
31.วิศวะ-เคมี: เหมือนวิทย์-เคมีวิศวกรรม 
32.วิศวะ-โยธา: ออกแบบก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเคลื่อนที่ ไม่เคลื่อนที่
33.วิศวะ-เครื่องกล: ออกแบบสร้างควบคุมเครื่องกลเพื่อใช้ในงาน
34.วิศวะ-ปิโตรเลียม: ออกแบบควบคุมการขุดเจาะน้ำมัน
35.วิศวะ-ยานยนต์: ออกแบบ สร้าง ยานพาหนะทางบก
36.วิศวะ-อากาศยาน: ออกแบบ สร้าง ซ่อมแซม เครื่องบิน
37.วิศวะ-สิ่งแวดล้อม: ออกแบบระบบการควบคุมมลพิษต่างๆ
38.วิศวะ-เรือ: ออกแบบ สร้าง ซ่อมแซม ยานพาหนะทางน้ำ
39.วิศวะ-ชีวการแพทย์: ออกแบบ สร้าง เทคโนโลยีทางการแพทย์
40.วิศวะ-นาโน: ศึกษา วิจัย เทคโนโลยีระดับอะตอม เพื่อต่อยอด
41.วิศวะ-ไฟฟ้า: ออกแบบ สร้าง ควบคุมเทคโนโลยีทางไฟฟ้า
42.วิศวะ-สำรวจ: ศึกษา วิจัย รังวัด ทำแผนที่ เพื่อต่อยอด
43.วิศวะ-เหมืองแร่: ศึกษา วิจัย การขุดเหมืองและสกัดผลผลิต
44.วิศวะ-เกษตร: ออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมเทคโนโลยีเกษตร
45.สถาปัตย์-สถาปัตย์: ออกแบบสิ่งก่อสร้างเพื่อสะดวกสวยงาม
46.สถาปัตย์-มัณฑนศิลป์: ออกแบบภายในเพื่อสะดวกสวยงา
47.สถาปัตย์-อุตสาหกรรม: ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
48.สถาปัตย์-ภูมิสถาปัตย์: ออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อสะดวกสวยงาม
49.ครุศาสตร์-ปฐมวัย: สอนนักเรียนในชั้นอนุบาล
50.ครุศาสตร์-ประถม: สอนนักเรียนในชั้นประถม
51.ครุศาสตร์-มัธยม: สอนนักเรียนในชั้นมัธยม
52.ครุศาสตร์-วิชาเฉพาะ: สอนนักเรียนวิชา ศิลปะ พละ ดนตรี 
53.ครุศาสตร์-แนะแนว: ให้คำปรึกษานักเรียน แนะแนวทาง
54.นิติศาสตร์: ศึกษากฎหมายและนำไปใช้เพื่อความยุติธรรม
55.สังคมศาสตร์: เน้นศึกษาด้านสังคมเผยแพร่คุณภาพชีวิตดีขึ้น
56.วนศาสตร์: ศึกษาวิจัยทรัพยากรป่าไม้เพื่อนำไปต่อยอด
57.ศิลปกรรม-จิตรกรรม: ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านวาดรูป
58.ศิลปกรรม-ปฏิมากรรม: ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านรูปปั้น
59.ศิลปกรรม-ดนตรี: ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านร้องและเล่น
60.มนุษย์-ประวัติศาสตร์: ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมเพื่อต่อยอด
61.มนุษย์-ภาษา: ศึกษาด้านภาษาต่างๆเพื่อต่อยอด
62.มนุษย์-สารสนเทศ: ศึกษาด้านบรรนารักษ์ สารสนเทศ
63.พาณิชย์-บัญชี: ศึกษาด้านระบบบัญชีเพื่อต่อยอด
64.พาณิชย์-บริหารธุรกิจ: ศึกษาด้านทฤษฎีธุรกิจ การร่วมมือ
65.พาณิชย์-ตลาด: ศึกษาทฤษฎีตลาดประชาสัมพันธ์เพื่อต่อยอด
66.พาณิชย์-การเงิน: ศึกษาทฤษฎีด้านการเงินเพื่อต่อยอด
67.พาณิชย์-ระหว่างประเทศ: ศึกษาทฤษฎีธุรกิจนานาชาติ
68.พาณิชย์-สถิติ: ศึกษาทฤษฎีสถิติเพื่อประโยชน์ในธุรกิจต่างๆ
69.พาณิชย์-ประกันภัย: ศึกษาศาสตร์ของการประกันเพื่อต่อยอด
70.รัฐศาสตร์-ปกครอง: ศึกษาทฤษฎีการเมืองเพื่อนำไปต่อยอด
71.รัฐศาสตร์-ระหว่างประเทศ: ศึกษาเศรษฐกิจความสัมพันธ์นานาชาติ
72.รัฐศาสตร์-รัฐประสาสนศาสตร์: ศึกษาจัดการหน่วยงานภาครัฐ
73.เศรษฐศาสตร์: ศึกษาทฤษฎีด้านเศรษฐกิจเพื่อต่อยอด
74.นิเทศ-วารสาร: ถ่ายทอดทางวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์
75.นิเทศ-การแสดง: ถ่ายทอดทางด้านการแสดง
76.นิเทศ-วิทยุโทรทัศน์: ถ่ายทอดผ่านทางวิทยุ และ โทรทัศน์
77.นิเทศ-โฆษณา: ถ่ายทอดผ่านทางโฆษณา
78.นิเทศ-ประชาสัมพันธ์: ถ่ายทอดผ่านทางการประชาสัมพันธ์
79.พาณิชย์-ท่องเที่ยว: ศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อต่อยอด
80.พาณิชย์-การโรงแรม: ศึกษาธุรกิจโรงแรม ที่พัก เพื่อต่อยอด
 Cr.ครู TurbO+Guidance
#แนะแนว #guidance #ครูเทอร์โบ


IP: 58.8.155.164
 
 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก